Ochrona danych


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Formularz kontaktowy, korespondencja mailowa

Administrator danych osobowych

Mariusz Marcinkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marcinkowski Mariusz, Stylmar z siedzibą w Łomiankach (ul. Kolejowa 27, 05-092 Łomianki), NIP: 1180809091, REGON: 013181922.

W sprawach przetwarzania danych osobowych można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: ul. Kolejowa 27, 05-092 Łomianki
  2. elektronicznie: biuro@stylmar.pl

Cele i podstawy przetwarzania danych

Dane osobowe (adres poczty elektronicznej) będziemy przetwarzać na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na przyjmowaniu i odpowiadaniu na otrzymane wiadomości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO [1] ).
Dane osobowe będziemy wykorzystywać przede wszystkim w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie pytanie oraz załatwienia związanej z nim sprawy.

Odbiorcy danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez podmioty, z których usług korzystamy podczas utrzymania naszej strony internetowej oraz systemów teleinformatycznych, m.in. dostarczycieli naszych serwerów oraz poczty elektronicznej itp.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będziemy przetwarzać do chwili załatwienia sprawy, a w wybranych przypadkach także przez okres 3 lat od załatwienia sprawy, co stanowić będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu sobie możliwości obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO[1]).

Prawa osób, których dane dotyczą

Na podstawie RODO przysługuje Tobie szereg praw:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych;
  4. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne, niemniej bez podania tych danych nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoją wiadomość.

[1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – nazywanego dalej RODO.